Indkaldelse til Ekstraordinær

generalforsamling     

Tirsdag d. 8. maj 2018 kl. 18.30 på Huset.

Hasserisgade 10, 9000 Aalborg    

Mødet holdes i Salen                                      

 

Dagsorden samt bestyrelsens orientering eftersendes senere.

Med venlig hilsen på bestyrelsens vegne

Lisbeth Gjørtz Fast

Fungerende formand

 

-------------------------------------------------------------------------------

 

 

KÆRE PAVILLON MEDLEMMER - HUSK AT INDBETALE KONTINGENT - 175 KR. FOR 2018 på konto:
Danske Bank / netbank reg: 9570 konto: 0011728286

Husk at anfører navn, mail-adresse og evt. medlemsnummer
 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------

Referat af generalforsamlingen 2018 for Aalborg Kunstpavillon 

 

Tilføjelser til referatet fra den nyvalgte bestyrelse er angivet i "kursiv ".

 

Generalforsamling 2018. 

Tid: Torsdag, den 25. januar 2018. 

Sted: Kunsthal Nord, Aalborg. 

Deltagere ca. 20 stemmeberettigede 

 

DAGSORDEN 

1. Valg af dirigent 

Carsten Hansen blev valgt til dirigent, og han konstaterede, at 

generalforsamlingen var rettidigt indkaldt med tre ugers varsel. 

 

2. Valg af referent 

Ingelise Krarup Andersen blev valgt som referent. 

 

3. Valg af stemmeudvalg (3 medlemmer) 

Lisbeth Fast, Birthe Markmann og Karin Jakobsen blev valgt. 

 

4. Bestyrelsens beretning 

Formanden Ole Flyv indledte med at nævne bortfald af to medlemmer i 

2017: Anders Ørum og Carla Thonsgaard. 

Herefter aflagde formanden beretning for 2017 og orientering for 2018. 

I 2017 er tilstræbt en profilering af foreningen på følgende måde: 

a) HeART er udgivet 11 gange 

b) Der arbejdes med hjemmeside 

c) Medlemskort, kunstnerkort, ambassadørkort 

d) Advisory Board 

e) Intern og ekstern udstillingsudvalg 

f) Deltagelse i Frivilligbørsen 

g) Møde med Kofoeds Skole Aalborg 

h) Kontakt til Frivillighuset 

Det nævntes, at midlerne til Aalborg Kunstpavillon fra Kulturforvaltningen 

(kr. 57.000 pr år), der jvf. vedtægterne anvendes til udstillingsaktiviteter, 

ikke har kunnet benyttes hertil, idet der er hindringer for 

udstillingsvirksomhed på Kunsthal Nord.

I stedet har det været muligt at udgive HeART, i 2017 med 11 numre, 

dvs. 548 sider; formanden har inviteret bredt til oplæg i HeART. 

På Frederikshavn Kunstmuseum har 5 kunstnere fra DKR udstillet 

28.okt.-20.dec. 2017, titlen var “…derfra min verden går”. Der 

inviteredes bredt til deltagelse i denne udstilling. 

B. Markmann udstillende kunstner beskriver kort Ole Flyv´s misligholdelse af kontrakt med Frederikshavn Kunstmuseum: 

Den 29/8 2017 kontakter B. M: Frederikshavn Kunstmuseum for at høre, hvornår de ønsker at modtage materiale. Her får hun oplyst, at trods flere henvendelse og rykkere fra deres side ift. underskrivning af udstillingskontrakt - deadline 1/8., har stedet intet hørt fra Ole Fly. Forespørges til Ole Flyv fra udstillerne besvares ikke eller lader vente på sig med op til 2 mdr. varighed. 

De 5 tilmeldt kunstnere mødes og indgår til sidst selv i dialog med Frederikshavn Kunstmuseum. Temaet udvides og de underskriver kontrakt med museet. 

Invitationen til fernisering/udstillingen blev ikke udsendt til foreningens medlemmer trods henvendelser til info@kunstpavillon.dk. Kørselsgodtgørelse til kunstnerne nægtet.” 

På generalforsamlingen udtaler Ole: ”Udstillingen kan ikke betragtes som en udstilling arr. af Aalborg Kunstpavillon”. 

Fra Kunsthal Nord har Aalborg Kunstpavillon modtaget opsigelse af 

samarbejdsaftalen, opsigelsen træder i kraft fra 1. april 2018. 

Formanden har sendt klage herover til borgmesteren. Opsigelse dels fra 

Sundheds- og Kulturforvaltningen dels fra Kunsthal Nord var forud for 

generalforsamlingen tilsendt foreningens medlemmer. 

Efter bestyrelsens beretning ved formanden ønskede også et 

bestyrelsesmedlem, Lars Winther, af afgive sin beretning. Det 

problematiseredes, at regnskabet ikke var fremlagt på 

generalforsamlingen 2017, så oplysninger om egenkapital og regninger 

til Aalborg Kunstpavillon vedr. grafiske udgifter til HeART var synlige. 

 

Efter formandens beretning fremlagde L. Winther dokumenter, der faktuelt viser tre forskellige regnskaber i regnskabsårene 2015 og 2016, hvilket ikke fremgår nogen steder. Alle regnskaber har han indsendt til Aalborg Kommune Kulturforvaltning før generalforsamlingen og de er ført til protokols, hvilket berigtiges af mail fra Kulturforvaltningen 25. januar 2018. 

 

Derudover nævntes vanskeligheder med samarbejde i bestyrelsen.  

 

Bestyrelsens beretning fremlagt af formanden stilledes til afstemning, 

som viste: 

8 stemte ja med forbehold 

7 stemte ja 

1 stemte nej 

1 stemte blank 

 

5. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 

Det omdelte regnskab blev gennemgået af kasserer Gurli Thomsen Nielsen. 

Underskud i 2017 kr. 13.407. 

Egenkapital pr 31.12. 2017 kr. 126.476. 

Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen. 

10 stemte for 

5 undlod at stemme 

 

6. Orientering om 2018 

Er indeholdt i beretningen. 

Som svar på spørgsmål på generalforsamlingen kunne det oplyses, at 

foreningen d.d. har 89 medlemmer, hvoraf ca 40 er kunstnermedlemmer. 

 

7. Indkomne forslag 

Der var ikke indkommet forslag. 

 

8. Fastlæggelse af kontingent 

Årligt kontingent kr. 175 blev godkendt. 

 

9. Valg af 8 bestyrelsesmedlemmer, 4 på 2 år og 4 på 1 år og 2 bestyrelsessuppleanter 

Carsten Hansen 

Birthe Markmann 

Lisbeth Fast 

Karin Jacobsen 

Ole Flyv 

Lars Winther 

Kirsten Ahlgren 

Det vedtoges med 13 stemmer, at bestyrelsen gives mulighed for at 

supplere sig selv med det 8. medlem. 

Lars Winther er ikke på valg, idet han på generalforsamlingen 2017 blev valgt for 2. år. 

9. 1. Ifølge vedtægterne er formanden er på valg i lige årstal, men dette punkt var ikke påført dagsordenen. 

 

10. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant 

Posterne står åbne og besættes senere. 

 

11. Evt. 

Udestående fakturaer tager den nye bestyrelse sig af. 

 

"Under dette punkt gjorde Gurli T. Nielsen opmærksom på, at der lå en regning, som skulle betales. Der blev spurgt ind til beløbets størrelse og hvad det drejer sig om. Hun oplyste, at regningen lyder på 33.000 kr. og fakturaen er udstedt af Ole Flyv -afregning for grafisk arbejde". 

 

Lodtrækning af gavekort blandt fremmødte: 

Ingelise Krarup Andersen kr. 1000 

Lodtrækning af gavekort blandt alle medlemmer: 

Gurli Thomsen Nielsen kr. 725 

Bodil Østergaard kr. 500 

 

Referent:            Ingelise Krarup Andersen. 

"Dirigent:              Carsten Hansen" 

"Næstformand:     Lars Winther" 

Formand: Ole Flyv 

Kasserer: Gurli Thomsen Nielsen 

Bestyrelsesmedlem.                                                   
 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

              DKR Nyt

2016 fejres Aalborg Kunstpavillons 40 års jubilæum.
Vi satser på at afholde en kunstudstilling
med DKR kunstnere.
Læs mere om denne vision og mission >>>>>>>>

 

Der er nu DKR Nyt for marts 2107.
Klik på linket for at læse nyhederne>>>>>

 

Du kan læse referat fra generalforsamlingen
januar 2017>>>>>>>>>>>>>>>


 

og årsberetning for 2016
ved at klikke på linket>>>>>>>>>>>>

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Aalborg Kunstpavillon er en kunstforening
Det gælder, både når vi laver udstillinger med vores egne kunstnere -
DKR medlemmerne - og når vi arrangerer udstillinger med andre kunstnere.
De forslag Pavillonen bringer på banen i Udstillingsudvalget bliver behandlet
på lige fod med forslagene fra Kunsthal Nord, Kunsten og Danske kunsthåndværkere.
Så det, der kan arrangeres i Pavillonens regi her på stedet, vil ofte være længe undervejs.
Fra tid til anden vil vi derfor også arbejde på at arrangere mere spontane udstillinger
andre steder i byen. I december 2010 har vi lavet en velbesøgt udstilling i Aalborg Kloster.
Aalborg kunstpavillon vælger 2 repræsentanter til udstillingsudvalget ved Kunsthal Nord.
Udstillingsudvalget vælger udstillinger i samarbejde med Kunsthal NORDs kunstfaglige leder Henrik Broch-Lips.

Foreningen Aalborg Kunstpavillon blev stiftet af udøvende nordjyske kunstnere
og kunstinteresserede i september 1976.

Foreningens formål er at styrke nordjysk kunst. Dette sker ved at etablere udstillinger,
men også ved at forestå skiftende arrangementer,
der i form og indhold har et kunstnerisk sigte.

 Aalborg Kunstpavillon har et medlemstal på 153 medlemmer.

 

Indmeldelse i kunstforeningen Aalborg Kunstpavillon:

Klik på dette link for at blive medlem af Aalborg Kunstpavillon>>
/meld-dig-ind-her.aspx
 

 

Betaling af kontingent

Medlemskontingent af kr.175,- årligt kan indbetales på flg. måder:
Danske Bank / netbank reg. 9570 konto 0011728286
Danske Bank / girokonto 11728286
Kontant indbetaling til Susan Vilstrup i KHN.

Oplys venligst navn, adresse, medlemsnr. ved alle former for indbetalinger.

 

Medlemsfordele for medlemmer af kunstforeningen:
Rabat på adgangsbilletter til:
Dronninglund Kunstcenter.
Frederikshavn Kunstmuseum.
Utzon Centret.
Aalborg Zoo.

10  % rabat ved køb hos:
Rammen, Danmarksgade 53, Aalborg.
Aalborg Rammegalleri, Vendelbogade 8, Aalborg.
Barberen Vesterå, Vesterå 11 A, Aalborg.
IN Rammer, Ellehammervej 50, Vadum.
Rabat på udvalgte forestillinger:
Aalborg Teater.
Teater Nordkraft.
Musikkens Hus.
Biffen.


Læs om flere medlemsfordele på siden
MEDLEMSFORDELE>>>>>>

 


 

                       Gratis adgang til galleriet Kunsthal Nord.

Åbningstider

Mandag Lukket
Tirsdag-søndag  kl. 11 - 17
Onsdag kl. 11 - 21

 

 

 

 

 

_______________________________________________________________

 

Det kunstneriske Råd

Det Kunstneriske Råd - i daglig tale DKR- er betegnelsen for kunstnerne
i kunstforeningen Aalborg Kunstpavillon. I foreningens bestyrelse skal mindst
tre af de valgte bestyrelsesmedlemmer være medlem af DKR.
Af udstillingsudvalgets 5 medlemmer skal mindst de tre sidde i
Det kunstneriske Råd.

DKR:
64 medlemmer er aktive udøvende kunstnerne, der udover at være medlem af Aalborg Kunstpavillon
også er medlem af Det Kunsteriske Råd, DKR.


 Alle kan blive medlem af Aalborg Kunstpavillon, men for medlemskab af  DKR vurderes ansøgninger af Udstillingsudvalget. Dette for at sikre et højt kunstnerisk niveau. (DKR).
Tidspunkter for optagelse kan også ses på siden "Det Kunstneriske Råd".

Der optages nye medlemmer medio april og medio september.

Dato for næste optagelse i DKR:
Tidspunkter for optagelse kan også ses på siden "Det Kunstneriske Råd".
Indlevering af værker til bedømmelse tidligst en uge før,
Optagelse i DKR>>>>>>>/optagelse-i-dkr.aspx

Betingelser for optagelse i kunstnergruppen Det Kunstneriske Råd
Optagelse i DKR>>>>>>>/optagelse-i-dkr.aspx

Under AKTUELLE DKR UDSTILLINGER kan man læse og se fotos fra
DKR UDSTILLINGER,
også andre steder end på Kunsthal Nord.
 


 

__________________________________________________

 

Generalforsamling 2016
Torsdag d. 28. januar 2016 kl. 19.00 i Kunsthal Nord.

Vi søger efter folk, som kunne tænke sig at blive medlem af bestyrelsen.
Egentligt har bestyrelsen været for lille hele 2015 og også i 2016.
Det kan blive en interessant fornøjelse at være medlem af bestyrelsen.

Læs under Aktiviteter om den
ordinære Generalforsamling 2016
referat>>>>>

/UserFiles/Image/AALBORG_KUNSTPAVILLON_GENERALFORSAMLING_2016_308928.pdf

 

 

 

_______________________________________________________________

 

Se mere under NYHEDSBREVE, her kan man læse om kunst og musik
i Aalborg og omegn. Tag dig god tid.

 

 

_______________________________________________________________

 

Læs under andre aktiviteter om
Grib Livet efter Stress
Kursus med Grethe Mariann Maurseth og Inge Kaldahl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________

 
Aalborg Kunstpavillon har til formål er at styrke nordjysk kunst...>.
 
 Se medlemsfordele
Læs nyeste udgivelse af Pavillonnyt
 
 
Aktuelt om DKR medlemmer
 
 
 
Næste optagelse til
DKR finder sted i 2016
Dato oplyses senere.